Privacybeleid

HET ANKER neemt uw privacy ter harte en treft dan ook alle passende maatregelen om uw privacy te beschermen overeenkomstig de Wet van 30 juli 2018 op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten opzichte van de Verwerking van Persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), in beide gevallen tezamen met alle wetgeving waarmee zij worden ingevoerd of aangevuld en eventuele andere toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming of privacy.

Wij vragen u om ons privacybeleid door te nemen, samen met onze algemene voorwaarden die van toepassing zijn op onze verschillende producten en diensten.

Dit privacybeleid is van toepassing op al onze klanten en prospecten, sollicitanten, (kandidaat) leveranciers, aanvragers van voorstel tot advies of prijsopgave en op alle bezoekers en gebruikers van onze website en onze aanwezigheid op sociale media.

Door bij ons prijs of advies aan te vragen, door deze website, sociale media of (eventuele) mobiele applicaties te gebruiken, door gebruik te maken van de producten en diensten aangeboden door HET ANKER, door bij ons te solliciteren, door bij ons te leveren, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop HET ANKER persoonsgegevens verzamelt en verwerkt.

1. DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING

De verantwoordelijke voor de verwerking is HET ANKER nv, Guido Gezellelaan 49, 2800 Mechelen, België, met ondernemingsnummer BE 0400.793.706.

De aangeduide contactpersoon AVG binnen Het Anker is Dhr. Paul Verbruggen. Contact via webshop@hetanker.be met vermelding “AVG – Paul Verbruggen” of Tel +32 15 287141.

2. VEILIGHEID

HET ANKER hecht belang aan de bescherming van de veiligheid van uw gegevens. Wij doen extra inspanningen om technische en organisatorische maatregelen te treffen om: de verstrekte en verzamelde persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging, toevallige of onwettige toegang of enige andere ongeoorloofde verwerking van persoonsgegevens. Het aantal personeelsleden dat toegang heeft tot uw persoonsgegevens is beperkt en enkel en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun taken.

3. VERZAMELING EN VERWERKING VAN GEGEVENS

Onder “persoonsgegevens” wordt verstaan alle informatie over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijke persoon (hierna ‘gegevens’).

Uw ‘gegevens’ kunnen op verschillende manieren worden ingezameld en verwerkt, onder andere wanneer:

 • Cookies
  Bij elk gebruik van onze website kunnen op basis van cookies en gelijkaardige technologieën verschillende persoonsgegevens over jou verzameld worden, met name jouw IP-adres, surfgedrag, apparaattype, locatie, de datum en duur van het gebruik van website en besturingssysteem;
 • Klant- en leveranciersgegevens
  Bij registratie, bij het invullen van een invulformulier zoals nieuwsbrief, plaatsen van een bestelling op onze website: jouw (voor)naam, geboortedatum geslacht, adres (straat, huisnummer, postcode, plaats, land), e-mailadres, telefoonnummer, de naam en het adres van jouw bedrijf, BTW-nummer, bankrekeningnummer en eventuele andere gegevens die je ons overmaakt;
 • Communicatiegegevens
  Als je ons belt, mailt of een contactformulier indient, dan kunnen we de volgende persoonsgegevens verzamelen: jouw naam, e-mailadres, telefoonnummer, evenals de gegevens die je zelf vrijgeeft;

4. VERWERKINGSDOELEINDEN

Uw ‘gegevens’ worden uitsluitend gebruikt, onder andere wanneer:

 • Cookies
  Het verzorgen en verbeteren van de website en het opnemen van persoonsgegevens in anonieme statistieken, met als rechtsgrond jouw expliciete, voorafgaande toestemming bij je eerste bezoek aan onze website [aan te vullen met andere doeleinden cookies, bv. marketing];
 • Klant-, leverancier- en communicatiegegevens
  Het beantwoorden van vragen en informatieverzoeken, met als rechtsgrond het uitvoeren van een dienst waarom je hebt verzocht;
  Direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang ten aanzien van bestaande klanten dan wel je expliciete, voorafgaande toestemming als je nog geen klant bent. Je kan op elk ogenblik aangeven dat je niet langer onze nieuwsbrieven wil ontvangen via de opt-out mogelijkheid in onze nieuwsbrieven of door ons rechtstreeks te contacteren per mail of telefoon;
  De levering en facturatie van door jou bestelde producten of diensten, met als rechtsgrond het uitvoeren van een overeenkomst waarom je verzocht hebt en waarvoor de verwerking van je persoonsgegevens noodzakelijk is of omdat de wet dit vereist of nog omdat Het Anker daartoe een gerechtvaardigd belang heeft;

5. OVERMAKEN AAN DERDEN

HET ANKER zal uw gegevens niet aan andere derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming tenzij HET ANKER daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak. Wij engageren ons ertoe de verworven gegevens onder geen enkel beding door te verkopen aan derde partijen voor commerciële doeleinden.

Leveranciers en onderaannemers waarop HET ANKER beroep doet zoals ICT bedrijven voor onderhoud en beheer van onze website, bedrijven die instaan voor leveringen, consultants, marketing bureaus e.d., teneinde een deel van onze diensten aan hen uit te besteden. Wij zien er op toe dat deze onderaannemers uw gegevens veilig, respectvol en als een goede huisvader beheren en niet kenbaar maken aan derden.

6. BEWAARPERIODE

We bewaren je gegevens zolang dit noodzakelijk is in functie van de doeleinden van elke verwerking.

 • Klantenprofiel: als je 3 jaar geen bestelling plaatst, verwijderen we jouw klantenprofiel;
 • “Facturatiegegevens: je facturatiegegevens moeten we om wettelijke redenen minstens 7 jaar vanaf het kalenderjaar volgend op de laatste factuurdatum bewaren;
 • Nieuwsbrieven: als je een bestaande klant bent dan bewaren we je gegevens voor nieuwsbrieven tot 2 jaar na je laatste bestelling. Ben je geen bestaande klant en heb je toestemming gegeven voor de nieuwsbrieven, dan bewaren we je gegevens totdat je je toestemming hebt ingetrokken;

7. RECHT VAN INZAGE, VERBETERING, OM VERGETEN TE WORDEN, BEPERKING, OP OVERDRAAGBAARHEID, BEZWAAR EN KLACHT VAN PERSOONSGEGEVENS

De Klant heeft het recht om op elk moment

 • gratis kennis te nemen van zijn persoonsgegevens en van het gebruik dat wij van die persoonsgegevens maken;
 • Het Anker te verzoeken zijn persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen;
 • in een aantal gevallen opgesomd in de GDPR ook vragen om de verwerking van zijn persoonsgegevens te beperken;
 • zich te verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens als hij daar ernstige en legitieme redenen voor heeft die onze noodzaak om zijn gegevens te verwerken overstijgen;
 • zich te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing, zelfs zonder daarvoor een reden te moeten aangeven;
 • zijn persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm op te vragen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen aan een andere dienstverlener van zijn keuze;
 • zijn toestemming in te trekken voor zover deze verwerking gebaseerd is op zijn voorafgaande toestemming;

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

 • een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: webshop@hetanker.be
 • ter volledigheid stellen wij u eveneens op de hoogte van uw recht om een klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) indien HET ANKER niet reageert op aanvraag tot toegang tot uw gegevens of uw aanvraag weigert. Dit recht heeft u eveneens indien u van oordeel bent dat de door HET ANKER uitgeoefende verwerking ongeoorloofd zou zijn.

8. KLACHTENPROCEDURE

De klant heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) op volgende adressen:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35 – 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00 / +32 (0)2 274 48 35 / contact@apd-gba.be

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. Indien de Klant schade zou lijden als gevolg van de verwerking van zijn persoonsgegevens, kan hij een vordering tot schadevergoeding instellen.

9. DIRECT MARKETING

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing

10. COOKIES

Onze website maakt gebruik van cookies, deze maken het mogelijk uw computer te herkennen als u verbinding maakt met onze websites. U kan hiermee niet persoonlijk geïdentificeerd worden. U kan cookies weigeren via de browserinstellingen, maar dan kan u niet langer genieten van alle functies op onze websites.

11. WIJZIGINGEN

HET ANKER behoudt zich het recht haar privacybeleid te wijzigen. Dit beleid werd voor het laatst gewijzigd en herzien op 4/10/2022.

BEDRIJFSGEGEVENS :

Firmanaam: HET ANKER nv

Maatschappelijke zetel: Guido Gezellelaan 49, 2800 Mechelen, België

Ondernemingsnummer: BE 0400.793.706

Websites: www.hetanker.bewww.maneblusser.comwww.stokerijdemolenberg.be

Sociale Media: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube

 

E-mail: webshop@hetanker.be

Tel: +32 15 287141